Shotgun Magazine ในหมวดนี้หมายถึง ปลอกกระสุนลูกซอง ไม่ว่าจะเป็น รูปทรงแม็กกาซีนอย่างเช่นของE&C หรือเป็นปลอกกระสุน (รูปทรงกระสุน) แบบของCyma

No products were found matching your selection.